top of page

Kullanım Şartları

CZR tarafından elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan ve ticari faaliyetlerimizi sürdürebilmek için zorunlu olan ileride eklenebilecek kapsamlar dâhilinde işlenebilecektir: • İK operasyonları, • Şirket içi operasyonları, • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler, • Strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi yönetimi, • Kurumsal iletişim, iş geliştirme, strateji geliştirme, pazarlama, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) faaliyetlerinin, etkinliklerin planlanması ve icrası, • Şirket içi eğitim programlarının planlanması ve icrası. Yukarıda belirtilen kategoriler sizleri bilgilendirme amaçlı olup, CZR’nin gelecekteki ticari ve işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için tarafımızca başka kategoriler de eklenebilecektir. Bu gibi durumlarda CZR, sizi en hızlı şekilde bilgilendirmeye devam edebilmek için, belirtilen kategorileri sizler için ilgili metinlerde güncellemeye devam edecektir.

• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise CZR tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir: • Kamu sağlığının korunması, • Koruyucu hekimlik, • Tıbbî teşhis, • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

KVKK ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, CZR tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen söz konusu koşullara uygun olarak işlenmektedir. Kanun'da sayılan istisnalar dışında, CZR ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. Kanun’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir. • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Kullanıcı Şartnamesi

bottom of page